DGSA

Z angielskiego Dangerous Goods Safety Advisor, czyli doradca
ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie
z polskim prawem wymagany w każdym przedsiębiorstwie
uczestniczącym w obrocie towarami niebezpiecznymi.

ADR

Z francuskiego L' Accord européen relatif au transport international
des marchandises Dangereuses par Route, czyli Umowa europejska
dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych. Reguluje wszystkie aspekty związane z klasyfikacją,
transportem i pozostałymi procedurami obchodzenia się z wszelkimi
towarami niebezpiecznymi. Polskie prawo (tj. ustawa o transporcie
towarów niebezpiecznych) odnosi się bezpośrednio do umowy ADR.
Oznacza to, że regulacje umowy obowiązują wszystkich przedsiębior-
ców z Polski i wszystkich transportów przejeżdżających przez Polskę.

Napisz maila

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą o przewozie towarów
niebezpiecznych (z dnia 19 sierpnia 2011r.),
każdy uczestnik przewozu tychże towarów,
tj. nadawca, załadowca, rozładowca,
przewoźnik etc., jest zobowiązany wyznaczyć
doradcę do spraw bezpieczeństwa
przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA), [Art. 15 Ustawy].